Przyroda Turystyka Ornitologia

Przyroda Turystyka Ornitologia

pracownia ekspertyz środowiskowych

Referencje

                  INWENTARYZACJA ORNITOLOGICZNA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000, PLB 180005 PUSZCZA SANDOMIERSKA, Sprawozdanie z wykonania Umowy nr 41/GDOŚ/BDGU/2010. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Sękocin Stary – Warszawa.

                  Inwentaryzacja ornitologiczna na OSO ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” i „Góry Słonne“ zgodnie z umową 18/ 2007 z dnia 16.07.2007. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Przemyśl.

                  Nadzór przyrodniczy i wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej obwodnica miasta Przemyśla. Umową OP/07/2009 opracowanie przyrodnicze w zakresie zwierząt dla zadania pn. „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla, łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”. Pracowania Projektowa Promost Consulting, Ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów.

                  Trzy letni monitoring ornitologiczny farma wiatrowa IBERDROLA RENEWABLES POLSKA SP. Z O.O. Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa. Hnatkowice-Orzechowce.

Raport o oddziaływaniu na środowisko w ramach powtórnej oceny dot. projektu autostrady A-4 na odcinku Radymno (bez węzła) – Korczowa o długości 22 km,

- opracowanie opinii nt. gatunków i miejsc występowania ptaków;

- opis zagrożeń jakie mogą powodować roboty budowlane i istnienie na omawianym terenie nowej infrastruktury autostrady A-4 na ptaki dla ARCADIS Sp. Z.o.o ul. Puławska 182, Warszawa

Monitoringi dla realizacji Farm Wiatrowych pod miejscowościami: Adamówka, Łańcut, Orły, Kobylany, Nw. Żmigród, Tyszowce i inne.

Inwentaryzacje i opracowania ornitologiczne do inwestycji komunikacyjnych na Podkarpaciu.

Monitoringi przedrealizacyjne na Farmach Wiatrowych. EDP – Warszawa, IBERDROLA POLSKA

Dwuletni nadzór przyrodniczy wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28. Aktualnie monitoring porealizacyjny przyrodniczy.

Starz ornitologiczny ponad 30 lat.

Autor publikacji przyrodniczych ornitologicznych:

Kunysz P. 1994. Awifauna lęgowa Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Południoworoztoczańskiego i Puszczy Solskiej. Bad. orn. Ziemi Przem. 2: 21-41.

Kunysz P. 1986. Puszczyk uralski – odważny opiekun potomstwa. Przyr. Polska, 5: 18.

Kunysz P. 1989. Puszczyk uralski Strix uralensis w parku w Przemyślu. Chroń. Przyr. Ojcz., 45, 3: 83-85.

Kunysz P. 1992. Pierwsze stwierdzenie krogulca krótkonogiego (Accipiter brevipes) na ziemiach polskich. Not. Orn. 33, 1-2: 157-159.

Kunysz P. 1993. Awifauna lęgowa stawów rybnych w Starzawie (1982-1992). Bad. orn. Ziemi Przem. 1: 45-58.

Kunysz P. 1993. Przyczynek do poznania biologii puszczyka uralskiego (Strix uralensis) w okolicach Przemyśla. Bad. orn. Ziemi Przem. 1: 145-148.

Kunysz P. 1993. Występowanie puszczyka (Strix aluco) w Przemyślu. Bad. orn. Ziemi Przem. 1: 121-127.

Kunysz P. 1994. Lokalizacja i sposób umieszczenia gniazd sroki (Pica pica) w Karpatach Wschodnich. Bad. orn. Ziemi Przem. 2: 95-102.

Kunysz P. 1994. Ptaki lęgowe rezerwatu „Krępak”. Bad. orn. Ziemi Przem. 2: 123-127.

Kunysz P. 1994. Występowanie orlika krzykliwego (Aquila pomarina) na Pogórzu Przemyskim w latach 1980-1994. Bad. orn. Ziemi Przem. 2: 91-94.

Kunysz P. 1994. Występowanie ptaków drapieżnych w górskiej części Polski południowo-wschodniej w roku 1993. Rocz. Przem. 29-30: 543-55.

Kunysz P. 1995. Awifauna lęgowa projektowanego rezerwatu „Turnica”. Bad. orn. Ziemi Przem. 3: 85-88.

Kunysz P. 1995. Obserwacja sępa płowego (Gyps fulvus) w Bieszczadach. Bad. orn. Ziemi Przem. 2: 90-91.

Kunysz P. 1995. Zagęszczenie kląskawki (Saxicola torquata) na obszarze Pogórza Przemyskiego (1995). Bad. orn. Ziemi Przem. 3: 81-83.

Kunysz P. 1995. Zimowanie ptaków drapieżnych pod Przemyślem zimą 1994/1995. Bad. orn. Ziemi Przem. 3: 5-9.

Kunysz P. 1995. Zimowe zgrupowanie ptaków parku zamkowego w Przemyślu 1994/1995. Bad. orn. Ziemi Przem. 3: 23-25.

Kunysz P. 1996. Wstępne dane dotyczące wędrówki niektórych gatunków ptaków drapieżnych pod Przemyślem. Bad. orn. Ziemi Przem. 4: 35-42.

Kunysz P. 1996. Zagęszczenie gąsiorka (Lanius collurio) w dolinie rzeki Wiar (Pogórze Przemyskie). Bad. orn. Ziemi Przem. 4: 91-92

Kunysz P. 1996. Zimowe zgrupowania ptaków parku w Krasiczynie 1995/1996. Bad. orn. Ziemi Przem. 4: 55-57

Kunysz P. 1997. Tereny cenne faunistycznie na obszarze miasta Przemyśla. Stan fauny i propozycje ochrony. Rocz. Przem. 33, 4: 109-126.

Kunysz P., Hordowski J. 1991. Walory ornitologiczne Parku Krajobrazowego na Pogórzu Przemyskim. Lub. Prz. Przyr., 2, 1: 39-46.

Kunysz P., Hordowski J. 1992. Migration of water-and-marsh birds in the Valley of the Middle San (South-eastern Poland). Acta Zool. Cracov., 35, 2: 285-313.

Kunysz P., Kurek H. 1995. Druga obserwacja pustułeczki (Falco naumanni) w okolicach Przemyśla. Bad. orn. Ziemi Przem. 2: 92.

Kunysz P., Kurek H. 1995. Drugie stwierdzenie warzęchy (Platalea leucorodia) w województwie przemyskim. Bad. orn. Ziemi Przem. 2: 93.

Kunysz P., Kurek H. 1997. Atlas ptaków lęgowych Przemyśla w latach 1993-1996. Bad. orn. Ziemi Przem. 5: 5-46.

 

Współautor publikacji:

 

Kurek H., Kunysz P. 1984. Drobne obserwacje faunistyczne – czapla nadobna (Egretta garzetta) i warzęcha (Platalea leucorodia). Not. Orn. 25, 4: 71.

Kunysz P., Hordowski J. 2000. Ptaki Polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Monografia Faunistyczna Gaviiformes-Charadriiformes. BNOZP T: 8, Tom. II.

Hordowski J., Kunysz P. 1990. Ptaki Arboretum w Bolestraszycach pod Przemyślem. Rocz. Przem. 27: 305-317.

Hordowski J., Kunysz P. 1991. Ptaki Ziemi Przemyskiej. Not. Orn. 32, 1-2: 5-90.

Hordowski J., Kunysz P. 1991. Żołna Merops apiaster w okolicach Przemyśla. Chroń. Przyr. Ojcz. 5: 62-67.

Hordowski J., Kunysz P. 1993. Zespoły ptaków w parkach wiejskich okolic Przemyśla. Bad. orn. Ziemi Przem. 1: 5-43.

Hordowski J., Kurek H., Kunysz P. 1993. Terminy przylotów niektórych gatunków ptaków w okolicach Przemyśla (1966-1992). Bad. orn. Ziemi Przem. 1: 129-137.

 

Ponadto autor wielu opracowań popularnonaukowych, folderów opisu ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych wydawanych w ramach pracy w Zespole Parków Krajobrazowych w Przemyślu (http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=4&ssid=35&t=wydawnictwa) – zakładka wydawnictwa:

„WĘDRUJEMY PO SZLAKACH PARKU KRAJOBRAZOWEGO POGÓRZA RZEMYSKIEGO” Przewodnik przyrodniczo-turystyczny. 1994. Tekst: Ewa Zapałowska, Przemysław Kunysz, Andrzej Macina.

„ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA DOLINA HOŁUBLI” Przewodnik po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. 1993. Tekst: Joanna Kułaczek, Przemysław Kunysz, Ewa Zapałowska.

„ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA KOPANINY W DĄBRÓWCE STARZEŃSKIEJ” Przewodnik po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. 1998. Tekst Małgorzata Tarczyńska Góra, Robert Hatylak, Przemysław Kunysz.

„ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA W REZERWACIE PRZYRODY POLANKI w Bykowcach koło Sanoka” Przewodnik terenowy, 2001. Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Nadleśnictwo Brzozów, Zarząd Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku. Tekst Małogorzata Tarczyńska-Góra, Przemysław Kunysz, Maciej Lauterbach

„ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA KOBYLE JEZIORO W HUCIE ZŁOMY”. Przewodnik terenowy, 2000, Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Nadleśnictwo Narol, Tekst Małogorzata Tarczyńska-Góra, Przemysław Kunysz, Maciej Sebastianka.

„PRZEWODNIK ORNITOLOGICZNY PO PARKU KRAJOBRAZOWYM POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I PARKU KRAJOBRAZOWYM GÓR SŁONNYCH”. Przewodnik ornitologiczny, 2000. Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Tekst Przemysław Kunysz.

„ŚCIEŻKA DENDROLOGICZNO-EDUKACYJNA DRZEWA PARKU PODWORSKIEGO W JURECZKOWEJ”. Folder, 2002. Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Urząd Miasta Ustrzyki Dolne. Nadleśnictwo Bircza. Fundacja Karpacka Polska. Tekst Stanisława Bańcarz, Małgorzata-Tarczyńska-Góra, Barbara Królak, Przemysław Kunysz.

Piesze wędrowki po szlakach turystycznych Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. 2004. Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Tekst: Małgorzata Tarczyska-Góra, Przemysław Kunysz, Robert Bańkosz, Grzegorz Hop, Mirosław Charydczak.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Za Niwą. Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Tekst Małgorzata Tarczyska-Góra, Barbara Królak, Grzegorz Szafran, Przemysław Kunysz.

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Pogórze Przemyskie. 2004. Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Tekst Przemysław Kunysz.

W 2006 roku byłem współautorem publikacji „Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce” wydanej przez OTOP. Współautor rozdziałów opisujących walory ornitologiczne oraz stan ornitofauny OSO Natura 2000: Bieszczady, Pogórze Przemyskie, Góry Słonne.

Jestem również członkiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Komitetu Ochrony Orłów oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.